AA Michael *JSTE PŘIPRAVENI PŘIJMOUT ZÁVAZEK?*


* Archanděl Michael prostřednictvím Ronny leden 2018 *

RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, jste připraveni zavřít dveře k minulosti a vkročit na cestu, která povede do kouzelného světa všech možností? Cesta je připravena. Musíte pouze souhlasit, a proces vám bude po krocích odhalen. Usnadníme vám to, jak jen to bude možné, protože už jste trpěli dost a je čas na zjednodušení a milost (modlitbu). Vytváří se velká aliance – opětné sjednocení velkolepých rozměrů, neboť znovu upevňujeme proces vzájemného spojení ve společném záměru – jak nás z vyšších říší, tak vás, momentálních pozemských zástupců Stvoření. Čas rozdělení se rychle krátí a paradoxně se spojují i ti, kteří stále pobývají v iluzi říší Třetí a Čtvrté dimenze. Semkli se dohromady ještě pevněji ve svém boji za udržení oddělení prostřednictvím svého usilování o nadvládu a moc, krmenou nenávistí, strachem a chamtivostí.

Před mnoha eony let jsme každému z vás když jste šli svou oddělenou cestou, abyste naplnili svou roli ve vesmírném Andělském Plánu, něco slíbili. Slíbili jsme, že se zase spojíme ve velkém znovusjednocení, když se pokus na planetě Zemi bude blížit ke svému konci. Slíbili jsme, že i když zapomenete na své začátky, kdy jste se stali součástí pokusu, pomůžeme vám si v pravý čas vzpomenout. Bude aktivován Atom paměťového semínka ve vaší DNA, vaše Svaté Srdce a Svatá Mysl, a tím začne proces upamatování se na svůj původ, své začátky a vyvolání svého Andělského dědictví. Když se tyto události přefiltrují do vašeho vědomí sebe, Duší Hvězdných Semínek, pokud se budete držet pevně na Cestě, budete schopni vyvolat a pokračovat ve ztělesnění svého nového Andělského Plánu a pohneme se vpřed společně, bok po boku, srdce vedle srdce.

TEN ČAS NASTAL, MILOVANÍ.

Statečná Srdce, nezaměřujte se na negativní události, které se ve světě kolem vás dějí. Nenechte se chytit do běsnění médií, jako jsou předpovědi zkázy, kataklyzmat, vřav válek a zoufalství pronikající vzdušné cesty a mysli mas. Teď není čas váhat nebo dovolit bombardování negativních energií proniknout vaším ochranným štítem Světla. Je čas odvážně vkročit do středu pozornosti a vyhlásit, že jste Bojovník Míru, který se zavázal Nést a předávat pročištěnou a zjemnělou Lásku/Světlo – nový Andělský Plán pro vynořující se galaktické vědomí lidstva a Země.

Víc a víc vás cítí nutkání v nejrůznějších směrech – silné nutkání, které nemůžete popřít. Jsme velmi zaměstnáni tím, abychom získali vaši pozornost. Užíváme každý prostředek, který máme po ruce, abychom vám pomohli si vzpomenout. Díky našemu úsilí a zakódovaným Atomům Paměťových semínek, které byly uloženy po celé vaší fyzické loďce a naprogramovány na to, aby byly v těchto dobách vývoje aktivovány, je pro vás stále těžší ignorovat toto nečekané volání k probuzení.

Žádáme vás, abyste učinili ZÁVAZEK. Tím, že budete hledat opětovné sjednocení se členy své Rodiny Duše, ke kterým jste vedeni, a budete s ním souhlasit, vaší individuální vědomou pozornost a vaše kolektivní vědomí se budou skokem rozpínat. Díky dynamice Skupinové meditace ve vaší skupinové PYRAMIDĚ MOCI PÁTÉ DIMENZE, dostanete příležitost se rychle stát spolutvořícím mistrem na hmotných úrovních bytí a příkladem pro ostatní kolem vás. Nejrychlejší cesta, jak získat pozornost ostatních, je započít, prokázat a zosobnit prospěšnou koncepci.

Většina z vás, kteří jste v souznění s těmito vzkazy, je pevně na cestě k dokončení přechodu přes Čtvrtou dimenzi, která otvírá bránu ke kouzelným říším Páté dimenze. Pamatujte, milovaní, mezi dimenzemi nejsou žádná pevná označení – Jsou to tekuté vibrační vzorce v Atomu Paměťového semínka o různé velikosti, které které plynou sem a tam a občas se smísí dohromady. Je důležité, abyste se naučili používat kladné kvality VŠECH dimenzí, i První, Druhé a Třetí, které se postupně navracejí do svého původně navrženého spektra Světla a Stínu pro zkušenost tohoto Podvesmíru. Všechny jsou důležitou součástí výtvorů našeho Boha otce/Matky, a všechny mají kladné prvky, energie a informace, které mohou sdílet.

Hleďte na sebe, jak vytváříte pevný základ, když se snažíte vytvořit jednotu vědomí s velkým a nádherným Dévickým/Elementálním Andělským Královstvím a se Zemí. Takto si začnete lépe cenit bohatství a nádhery První, Druhé a Třetí Dimenze, které vaše hostitelská planeta nabízí. Jak začnete vytvářet a manifestovat, zhmotňovat své vize a krystalizovat své sny, připojte se k množství kladných, obohacených vibračních vzorců, které jsou uložené v říších tří vyšších úrovní Čtvrté dimenze. Meditování a vytváření Semínek myšlenek (vizualizování) ve vaší Pyramidě Světla/Moci v Páté dimenzi vám umožní mít přístup k energii úrovní vyšších dimenzí Životní síly, což vaše výtvory naplní Esencí Vesmírného Ohně.

Existuje Andělský Mandát, Andělská Moc předaná dolů, který stanoví, že proces opětovného sjednocení se aktivuje v plné míře, aby se zrychlil proces vesmírného vývoje. To znamená, že zkostnatělým, dogmatickým, odsuzujícím a na strachu založeným koncepcím v myslích a srdcích lidstva, či náboženství, národů, kultur a ras bude dána příležitost svobodné vůle nebo budou tlačeny k tomu, aby čelily výzvám k tomu, aby nechaly odejít vše, co není v harmonii se smísením všech Duchovních výtvorů a VŠECH výtvorů a stvoření pozemského Andělského Plánu našeho Boha Otce/Matky. Společně stojíme v říších Světla a rozpínáme k vám do dálky svá srdce a ruce, abychom vás vtáhli do kruhu Vesmírné Jednoty. Uděláte krok vpřed?

Obklopujeme a zahalujeme vás aurickým polem lásky a ochrany.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

* * * * * * *

Milovaní přátelé, učení Archanděla Michaela se za ty roky stala pokročilejšími a ucelenějšími. Tolik drahých Duší hledá v těchto rozvířených dobách přechodu odpovědi a vedení. Mnoho současných sdělení je mimo porozumění pro ty, kteří právě začínají hledat duchovní vědomí. Během posledního asi tak roku mě Archanděl Michael vede ke sdělením/koncepcí, které si zaslouží zopakovat, protože množství svých moudrých učení aktualizuje a přidává k nim další informace. V našich současných sděleních budeme dál opakovat některé z tisíců důležitých učení, kterými nás Archanděl Michael obdařil a příležitostně přidáme část určitého sdělení, které je velmi důležité pro to, aby každý porozuměl. Když čteme a studujeme učení našeho milovaného Michaela, odhalujeme více a více „Klenotů Moudrosti“. S nekonečnou láskou a požehnáním, Ronna.

ARCHANGEL MICHAEL ** RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

ROZDÍL MEZI „DUCHEM“ A „DUŠÍ“

Milovaní, už vás někdy zajímalo, jaký je rozdíl mezi vaší „Duší“ a vaším „Duchem“?Co je Duše? Z čeho se skládá? Co se stane s Duší, když zemřete nebo transcendentujete? Kde v těle sídlí? Může se se stát „Ztracenou Duší“? Musí být vaše Duše „spasena“ kvůli předchozím hříchům?

Všechny tyto otázky byly a jsou pokládány po celé Věky, co je lidstvo na Zemi. Dovolte nám dát vám pár stručných, zjednodušených odpovědí, abyste nově a plněji chápali fungování vesmíru a svých Andělských počátků. Bude na vás, jestli tato vysvětlení přijmete jako pravdu nebo ne. Jako vždy vás žádáme, abyste použili svou schopnost rozlišování a jako pravdu přijali jen ty věci, které hluboce rezonují s vaším Srdcem a Duší.

Na Vesmírné nebo Vševesmírné úrovni, jste „Duch“, Tvář, stránka nebo Paprsek Andělské Esence, který je vysílán z jádra srdce Nejvyššího Stvořitele.Na té úrovni, jste si plně vědomi toho, kdo jste, a svého spojení s Nejvyšším Stvořitelem; jste si také vědomi své mocné identity „JÁ JSEM“ a znáte ji. Na vesmírné úrovni jste byli Andělským spolutvůrcem, ještě jednou vyslaným na velkém odraženém (lomeném) Paprsku Světla, abyste projevovali, manifestovali světy bez konce ve jménu našeho Boha Otce/Matky. Byli jste si vědomi celkového Andělského plánu pro tento vesmír a role, kterou v něm máte hrát; nicméně si můžete a nemusíte pamatovat své počátky nebo identitu na vesmírných úrovních. Toto téma bylo znovu a znovu přehráváno po Věky, až jste přijali rozsáhlé množství forem a identit.

Jako Duch, kterého budeme nazývat vaším Atomem Božího Semínka nebo vaším Božím Paprskem, jste velkou Bytostí Světla, která také vyslala mnoho Tváří nebo podpaprsků sebe sama, zanechala přitom v mnoha různých dimenzích, galaxiích, hvězdných systémech, Podvesmírech a světech celého tohoto vesmíru NadDuše či části své Esence. Postupně, každá z těchto velkých NadDuší vyslala také Jiskry nebo Zlomky Duše své Esence. Ono Vy, právě teď inkarnované ve hmotném těle na Zemi, je jedním z těch Jisker Duše, které souhlasily s cestou do velké neznámé prázdnoty se zakódovaným Andělským Posláním, aby pomáhaly při tvoření mnoha rozličných světů – aby je obydleli, a pak zažívaly to, co pomáhaly vytvářet, aby vaše jedinečné zážitky mohly být vtěleny do vesmírného vědomí a nakonec do Vesmírné Mysli.

Vaše fyzické tělo je dočasnou loďkou, kterou jste si na krátký čas vybrali jako dům pro svou Duši v říších materiálního vyjádření. Duch nebo Andělské Vědomí přebývá ve vašem Svatém Srdci a v Duši. Je to Esence Života a vy vždy budete mít nepřerušené spojení (šňůrou) se Stvořitelem )bez ohledu na to, jak malé nebo nejasné toto spojení může být důsledkem toho, jak jste se ponořili do hustoty říší Třetí / Čtvrté dimenze). Vaše Duše je nesmrtelnou Tváří (Stránkou) vaší rozsáhlejší Boží Jiskry, která cestovala a cestuje široko daleko prostorem a časem, aby získala zkušenost a větší vědomí Sebe. Ve vaší Duši je záznam všech kladných zkušeností, které jste za mnoho věků a mnoho životů měli. Vaše Duše a DNA obsahují Atomy Paměťových Semínek, ve kterých je zakódována zhuštěná minulost (kladná i záporná) každého života, a v Atomu Paměťového Semínka hlavní knihy Duše je také zaznamenáno všechno, co je třeba vyrovnat a vrátit do látky čistého Andělského Světla.

Přichází čas, kdy každá Duše dosáhne nejzazšího bodu Své cesty oddělení a Atom Paměťového Semínka vzplane.To je znamením, že je čas začít znovu cestu znovusjednocení a Integrace. Duše je postupně naplňována Andělskou nespokojeností, která se pomalu dostává do vědomí lidské mysli. Doufejme, že je to tehdy, když se vy, jako lidská entita začínáte obracet dovnitř, abyste ochočili tělo přání ega, abyste se mohli znovu spojit se svou Duší, se svým Vyšším Já/NadDuší a nesčetnými Tvářemi svého Božího Já, které sídlí v nesčetných podrovinách prvních čtyř Dimenzí tohoto Podvesmíru.

Za minulých životů a Věků bylo toto znovusjednocení Duše s jednou i mnoha NadDušemi velmi individualizovanou a osobní událostí – nezažívaly ji masy – jen někteří.To už není pravda. Nyní je doba masového probuzení – doba globálního, galaktického a Podvesmírného znovusjednocení a vzestupu do povýšeného stavu vědomí naplněného Stvořitelem/Duchem. Nyní máte možnost a sílu znovu se spojit se mnoha stránkami své rodiny Duše, svým Vyšším Já, svými mnoha NadDušemi a svou Svatou Triádou první Podúrovně Páté Dimenze. Na Vesmírné úrovni nejvyšší Stvořitel nyní sesílá dolů záření Sebe cestou Velkých Centrálních Sluncí,které je Sluncem vaší sluneční soustavy filtrováno dolů na Zemi ve velkých návalech Živoucích Plamenů Života.

Duše se dá popsat jako Atom Semínka pulzující energií Životní Síly, který sídlí ve vašem Diamantovém Jádru Boží Buňky. Duše může být jen malá Jiskřička Života v oblasti srdce těch, kteří jsou stále lapeni v iluzi nižších Dimenzí, nicméně, jak kvete a kvete do své plné dynamické moci, rozpíná se a stává se „Centrem Sluneční Moci“, které obklopuje solární plexus, srdce, brzlík a oblast krku. To se často nazývá „Trojplamen“ a srdce se nazývá „SídloDuše“. Duše k vám hovoří jak prostřednictvím vašeho emocionálního a tak mentálního těla: emoce prostřednictvím krčního centra a s myslí hovoří prostřednictvím šišinky, tím že zažehne balíčky Světla/moudrosti, uložené ve vyšších vibračních částech mozku, které se nazývají Svatá Mysl. Když je spojení dokončeno, fyzická loďka začne sklízet odměny prostřednictvím lepšího zdraví a vitality, a také hlubším spojením se vaším Elementálem Těla (důležitou Tváří (Stránkou) vaší hluboké podvědomé mysli a DNA).

Se vcítěním vám říkáme, že se nemůžete stát ztracenou Duší, pokud tím myslíte ztratit spojení se Stvořitelem. Můžete ztratit svou cestu a můžete se ztratit nebo zmenšit ve Tvůrčím Světle, ale vaše Duše je nesmrtelná a nikdy nemůže být ztracena nebo zničena. Spasíte, ochráníte sami sebe před bolestí, utrpením a iluzí, že jste odpojeni od Stvořitele tím, že budete integrovat svou Duši, mnohačetná Vyšší Já a svou vlastní Andělskou Boží Jiskru. Velké Bytosti Světla přišly na Zem, aby byly příkladem a ukázaly vám mnoho cest, které vedou k osvícení. Milovaná srdce, vyberte si tu cestu, která rezonuje uvnitř. Nicméně musí zahrnovat opětovnou integraci vaší Duše/ vašeho Ducha se Stvořitelem, prostřednictvím myriad Tváří Vaší Bytosti, které sídlí v nesčetných dimenzích Stvoření.

Byla položena otázka: Co se stane, potom co se znovu spojíme s nesčetnými Tvářemi naší Duše a Tvářemi NadDuší? Během těchto časů velké změny, nemusíte opustit svou fyzickou loďku uprostřed tohoto procesu a mnozí z vás se v současné době rychle pohybují po cestě integrace. Před mnoha lety, jsme vám vysvětlili význam Zlatého slibu, a ten znamená, že máte schopnost vytáhnout směrem k sobě celou Esenci svého Božího Paprsku (přítomnosti JÁ JSEM), jak ji jen můžete obsáhnout. Nicméně musíte vstřebat a začlenit a používat energii, kterou vytahujete, pro nejvyšší dobro pro všechny. Vy máte ten potenciál stát se živým, dýchajícím, plně fungujícím mistrem z masa a kostí vzestoupeným na úrovni Země. To je jeden ze zázraků těchto časů.

Snažíme se, abyste chápali, že úrovní na spirále vzestupu je mnoho. Je nekonečná, tak jako příliv, odliv a vývoj Stvoření. Také vám musíme oznámit, že na Zemi je velké množství drahých Duší, které se blíží galaktickému vzestupu. Souhlasily, že projdou předem svůj vlastní vzestup, aby mohly být ku pomoci ostatním na cestě o-SVÍCE (SVĚTLO)-ní. Tuto smlouvu uzavřeli před tímto životem, jsou svému úkolu oddaní a odhodlaní splnit toto své poslání. My víme, kdo jste, a ceníme si vás pro vaši velkou oddanost a službu.

Říkali jsme vám, že jste Nádechem Stvořitele. Tyto časy, které nemají žádný precedenc, kdy máte potenciál vyřešit všechny minulé karmické události, přesunout se do harmonie se svou rozsáhlejší Bytostí, a stát se nedílnou součástí plánu našeho Boha Otce/Matky pro expanzi tohoto Podvesmíru. Jste připraveni nechat odejít zbylá stará omezení, druhy víry a hranice, které vás zdržují od úplného opuštění bažin bolesti, nedostatku a utrpení? Dovolíte své mysli a srdci se otevřít vyšší moudrosti své Duše a svého Ducha? Éter - ona vyšší vibrační pole vědomí jsou naplněna potenciálem, který čeká na to, až bude zformován do vašich největších snů a přání.

Pamatujte, čím více Světla Stvořitele vytáhnete a naprogramujete pro nejvyšší dobro všech, tím více ho k vám bude magneticky přitaženo – což vyústí v jasně kouzelné, kladné změny ve vás a vaší osobní realitě. Pokaždé, když navštívíte svou osobní Pyramidu Světla v Páté dimenzi, přinesete si s sebou zpátky více vzácné vesmírné energie do hmotné říše. Pokud budete vědomě vytvářet sloup vzestupu * * tam, kde sídlíte (jako mnoho drahých Duší po celém světě), vaším úsilím se vibrace Lásky/Světla skrze vás vyzáří ven, dál a dál do vašeho okolí. Každý z vás může být nápomocný svému okolí, městu a zemi, aby dostaly více pročištěných a zjemnělých frekvencí Světla nezbytných pro vytvoření prostředí míru a prosperity. Jste daleko mocnější, než si myslíte. Zastavte se teď a ciťte svou „Píseň Duše“, jak se rozléhá a hučí vaším tělem. Slaďujete se se Symfonií Světelných Sfér. Vítejte v našem světě, milovaní. Pojďte, půjdeme vpřed společně. Jste nezměrně milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy


Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida