AA Michael - DOSTAT SE KE KRYSTALŮM ATOMŮ PAMĚŤOVÉHO SEMÍNKA ZEMĚ


Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, prosinec 2017

RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní Mistři, ve svém oku mysli, přestože si to uvědomujete, představte si, že se díváte na Zemi z velké Světelné lodi a společně my, andělské Síly a obrovské množství vesmírných Bytostí Světla, které představují našeho Boha Otce/Matku, přinášíme energetické vibrační vzorce nádherného Božského schématu, jako přípravu na obydlení Země lidstvem. Během složitých, konečných a komplexních stádií příprav byly hluboko do Země na strategická místa po celé planetě zasazeny velké citlivé krystaly. Část každého ohromného krystalu se zdvihla nad povrch Země jako stráž, která vysílala do vesmíru energii a informace, a také fungovala jako přijímač Božského Světla, Moudrosti a Moci přicházející od našeho Boha Otce/Matky.

Za ty mnohé eony let, jak probíhaly změny na Zemi, kdy horská pohoří rostla do nebe, zemské masy klesly pod vody a kontinenty se přesunuly a změnily tvar, mnoho z těchto velkých krystalů bylo rozeseto a pohřbeno hluboko do Země a vod. Nicméně, mnohé zůstaly hluboko ve vodách nedotčeny, ve velkých jeskyních a mnohé další leží blízko povrchu země ukryté pod tenkou vrstvou země a vegetace, čekajíce na vás, abyste je objevili a vynesli na povrch jejich mocné dary a starodávné vzpomínky. Jsou to pozemští Uchovávatelé záznamů Atomu Semínka a vy držíte klič, který vám dá přístup k moudrosti a moci zhmotňování, která v nich dříme.

Každý z vás nese uvnitř v Esenci své Duše, ve své DNA a ve svém osobním Božím Já velmi divukrásné dary, ohromnou magickou energii a rozsáhlou paměťovou banku vesmírných informací a záznamů minulosti. Když si vezmete všechny ty příběhy, které jsou vám nyní vyprávěny, a starodávné vzpomínky, ke kterým se dá dostat, nezjišťujete, že jste tam byli? Možná jste to nebyli vždycky právě vy ve fyzické formě, ale občas to byl blízký člen vaší Rodiny Duše. Nemusíte osobně zažít všechno, co se na této velké cestě vesmírem a po Zemi stalo, být toho součástí nebo to mít ve své paměťové bance. Máte pupeční šňůru, spojení paměti Duše se svou okamžitou Rodinou Duše, která tvoří spojení, čímž oni získají data a moudrost z vašich zkušeností a jejich zkušenosti jsou zase zasety v úložišti vaší paměti.

Mnozí z vás jsou ve fázi přechodu, kdy se cítíte odpojení a osamocení, jak se snažíte se přizpůsobit další úrovni vesmírných vibračních vzorců. Jak rozpínavé, zrychlené frekvence vyšší Čtvrté Dimenze pronikají Zemi a všechny její obyvatele na té či oné úrovni, lidstvo se postupně vynořuje z omezující iluze nižších astrálních plání. Vězte, že váš sloup Božího Světla se rozšiřuje a sílí, aby se na vás a skrz vás mohlo vylít více a více Božského Elixíru života, neboť ten naplňuje vaše tělo a vyzařuje dolů do Esence duše Země. Tato vzácná energie je pro vaši hostitelskou planetu kriticky důležitá, neboť tato velká Bytost se snaží vrátit do vnitřní rovnováhy a harmonie a snížit intenzitu katastrof na povrchu. Vyšší frekvence vibračních vzorců jsou zvláště důležité v procesu pročišťování a návratu aurického pole, které obklopuje planetu, k jeho původnímu plánu dokonalosti. Jak čistíte své čtyři nižší tělesné systémy, abyste mohli neustále zvyšovat množství Adamantinových Částic Světla, které k sobě můžete magneticky přitáhnout, a vyzařovat je, je vaší povinností a Andělským darem být schopen také pomáhat milované planetě se rozvíjet.

Jak Nejvyšší Stvořitel zvyšuje proud Elixíru Života Vševesmírem, ovlivňuje to celé Stvoření.Nemůžete se před tím schovat. Nemůžete to popřít. Vaše pupeční šňůra spojující vás se Zdrojem sílí a stále přesvědčivěji vás vede k tomu, abyste něco udělali nebo něčemu věřili Magnetizace sílí a vy k sobě stále silněji přitahujete to, o čem jste požadovali a tvrdili, že je vaše skutečnost. Pokud věříte, že musíte žít v chudobě a chaosu, tak tyto síly budou ve vašem životě posíleny a zvětšeny. Pokud jste přijali pravdu, že jste určeni k životu plnému krásy, radosti a úspěchu, tak se tato skutečnost před vámi odkryje(pokud jí budete následovat, projdete jí a podniknete správné kroky, jak bylo uvedeno v minulých poselstvích).

Návrat k harmonii a rovnováze začíná v každém z vás. Sjednocené vědomí může začít u vás, tady a teď, v tomto okamžiku. Nejdříve je životně důležité ,abyste uznali a vynesli do svého vědomí všechny nevyrovnané Zlomky, které jste vytvořili během svých mnoha životních zážitků – ty věci, které vás ovládají, které kolem vás ve vašem aurickém poli vytvořily emocionální a mentální vězení. Pak si musíte těchto Zlomků a toho, jak ovlivňují vaši skutečnosti, začít být vědomi a svým vědomým záměrem musíte vytvořit touhu změnit tyto zlomky a naplnit je transformační energií Lásky/Světla. Jsme vždy připraveni a ochotni vám ve vašem kladném úsilí pomoci, ale vy nás musíte požádat a dát nám povolení, abychom mohli posílit vaše řešení, abychom vám mohli dát potřebné znalosti a nejrychlejší a nejlepší cestu, jak jednoduše a ladně. dosáhnout přeměny.

V minulosti jste mnohokrát zkoušeli potlačit své závislosti, negativní zvyky a myšlenkové vzorce nebo nad nimi získat moc. Vzdorovali jste jim, nenáviděli jste je a neustále jste o nich přemýšleli, a tím jste posilovali to, že mohly ovládat vaše emoce, vaši mysl a kvalitu života. Pamatujte, mnohokrát jsme řekli, neboť to je vesmírná pravda, kdykoli na cokoli zaměříte svou pozornost, dáváte tomu svou energii a posilujete to, ať je to pozitivní nebo negativní. Musíte osvobodit Zlomky, které jste vytvořili, tím, že je budete milovat a uznáte, že vám dobře sloužily a že vyšlete emotivní myšlenku, že nyní je čas, aby se znovu sjednotily. Je čas, aby se znovu staly vaší součástí ve vašem solárním centru srdce, aby byly naplněny Světlem a staly se tváří vašeho Božího vědomí, která má moc.

Vězte, že na určité úrovni všechno hledá Světlo – rovnováhu a harmonii – snaží se vrátit k tomu, čím bylo na počátku. Každá fáze nové vědomé pozornosti nebo rozšířeného vědomí má své zvláštní zázraky a výhody, které mají být spaseny a máme si jich užít. Pokaždé, když uvolníte některé staré sebeomezující, bolestné myšlenkové formy, zvyky nebo nesouladné energie uvnitř sebe, se změníte a odstraníte malou (nebo velkou) část svého maskování, což vám umožní vstřebat další Tvář svého divukrásného Božího Já. Když tak činíte, postupně vytváříte nové, mocí obdařené vy. Otvírá se vám nová skutečnost, ve které máte přístup ke mnoha novým koncepcím a talentům a vaše citlivost k nejmenším nuancím Ducha se zázračně odkryje kolem vás.

Kdybyste opravdu viděli systém mřížek, síť života nebo spojení všech věcí, lépe byste rozuměli koncepci Jednoty. Nejen Země má složitý systém mřížek. Vy sami máte proudy Světla, které vyzařují z vás a také k vám, mezi vámi, vpřed a zpátky mezi každým člověkem na Zemi. Některé proudy jsou silnější, některé slabší, ale stále jste složitě spojeni s každým a se vším na své planetě a dokonce v tomto Podvesmíru. To pro vás může být matoucí a těžko představitelné, ale je to pravda. Když říkáme, že všichni jedno jste, co to opravdu znamená a jak se to děje? Je to proto, že tu jsou ty proudy Světla, které pronikají každým a filtrují se přes něj, po celé Zemi i skrz ni. Ano, většina těchto proudů Světla je velmi slabých, ale stále více jich sílí a nastavují se na vibraci poznání (že poznáme znovu něco, co jsme znali). Uvnitř je ozvěna, která říká: „Ano, já si tě pamatuju. Ano, Já vím, kdo jsi a vím, že jsme dříve byli spolu. Nevím kde, ale cítím a poznávám tvé vibrace a tvůj energetický podpis. Dotýkáš se mé duše a rozezníváš struny mého srdce písní. Tvá milující Esence mě ujišťuje, že už nikdy nebudu sám. Vítej v mém srdci. Žádám tě, abys se mnou sdílel mou cestu a dovolil mi být součástí tvé životní cesty.“

Učíte se tolik a tak rychle. Často to tak rozšiřuje mysl, že nevíte čemu věřit a máte pocit, že nemůžete přijmout nebo vstřebat a začlenit už žádnou další informaci, ale my vám říkáme, že to je jen začátek. Stáváte se duchovními/lidskými dospělými, zatímco v minulosti jste fungovali jako lidské děti ve skutečnosti Třetí/Čtvrté dimenze a cítili jste se odděleni od Boha a ovládáni rozmary osudu a přírody. Jako mistři Sebe a duchovní dospělí zjišťujete, že jste občany vesmíru, Hvězdná semínka, Bojovníci Světla a předvoj Nového Věku. Vznášeli jste se tímto vesmírem i jinými vesmíry.

Slyšeli jste, že tu po velmi dlouhou dobu byla membrána Světla, která kolem Země, této sluneční soustavy a dokonce celé vaší galaxie vytvořila karanténu. Toto omezení bylo nyní rozpuštěno, abyste mohli přijímat galaktické, vesmírné a Vševesmírné informace. Teď vám říkáme, že filtr byl také umístěn kolem tohoto vesmíru. Tento vesmír, jehož jsme všichni nedílnou součástí, je jeden z nejposlednějších vesmírů, které měly být vytvořeny z Esence Nejvyššího Stvořitele, a proto je to vesmír, který se nachází na nejzazším okraji Stvoření. Také jsme byli omezeni v naší znalosti a fungování Vševesmíru a v množství vysokofrekvenčních vibračních energií, ke kterým jsme měli přístup. Víte, první vesmíry, které byly vytvořeny, byly nejmocnější a nejblíže dokonalosti, neboť obklopovaly Velké Centrální Slunce Nejvyššího Stvořitele a obsahovaly čistou Esenci Tvoření.

Jak bylo vytvořeno více a více vesmírů, galaxií a hvězdných systémů, které se stále rozpínaly a tlačily Stvoření dál a dál ven do Velkého Závoje (a dál od Nejvyššího Stvořitele), každý odraz do hustoty znamenal, že nové stvoření mělo méně dokonalosti Všeho Co Je. Musíte pochopit, že Všichni jsme energetické Zlomky, které vykročily velmi dolů, ale že stále jsme nedílnou Tváří velkoleposti Nejvyššího Stvořitele. A pokud jsme byly vyslány s příkazem tvořit ve jménu Stvořitele, neboť to bylo Stvořitelovým přáním, aby zažil více Sebe sama, proč by nám Stvořitel říkal, co máme tvořit? Byl nám dán požehnaný Andělský dar jako spolutvůrcům a také každému z vás. Jste bůh spolutvůrce ve svém vlastním právu, a to není svatokrádež, je to vesmírná pravda. Musíte chápat, že proto jste tady na Zemi; to je to, kdo jste. Nenechte nikoho, aby vám říkal něco jiného. Vzpomeňte si, také jste zodpovědní za to, co vytvoříte prostřednictvím zákona příčiny a následku – musíte zažít to, co vytvoříte.

Chápejte, prosím, že tento vesmír byl stvořen s dramaticky klesající a zředěnou Látkou Primární Životní Síly. Někteří tento vesmír nazývají padlým vesmírem, ale my jsme si tento název nevybrali. Toto je vesmír, který byl stvořen zvláště proto, abychom mohli zažít dualitu a polaritu. Spektrum Světla a stínů bylo navrženo s Bodem Klidu Světla Stvořitele ve svém středu a kyvadlo duality se mělo rozkývat jen do určité míry daleko do pozitivního/negativního a mužského/ženského, Světla/stínů, energie Jin/Jang. Musíte pochopit, že někteří z bohů spolutvůrců vytvořili méně než dokonalost, když se učili používat své Stvořitelem jim dané právo. Za eóny času se kyvadlo rozkývalo dále a dále do stínové země duality, ale vždy bylo vyvážené stejným množstvím látky Božského Světla. Dualita/polarita Země je nyní v procesu návratu do Středu, do svého správného, navrženého spektra Světla/stínů.

Vždy existovali velkolepí poslové z vyšších říší, rozeseti po tomto vesmíru a zvláště po tomto Podvesmíru, po vaší galaxii a po Zemi, protože tam se v těchto konečných stádiích odehrává kulminace tohoto Andělského pokusu/experimentu ve Stvoření. Jak jsme vám říkali, Nejvyšší Stvořitel nyní hraje aktivní roli v procesu tvoření celého Vševesmíru a čistá, vzácná energie z jádra JEHO srdce nyní proudí ven a ovlivňuje každou stránku Sebe Sama, od největší po nejmenší. Stvoření se nestahuje; stále se rozpíná, Nikdy nezapomeňte, že každý z vás hraje v tomto rozpínání svou neoddělitelnou roli.

Jste na velké křižovatce, milovaní. Jak procházíte procesem projasnění a pročištění mnohačetných Stránek sebe, necháváte za sebou energie, které vytvořily všechnu tu bolest, utrpení a stres. Udělejte na okamžik krok zpátky a podívejte se na minulé měsíce jako pozorovatelé – začínáte dostávat obrázek toho, o čem jsou velký plán a vzestup? Bdělost, být si vědom, mít vědomou pozornost a kontrolu. To jsou důležité Stránky mistrovství. Pokud jste pilně pracovali s lekcemi, které jsme vám dali, měli byste být dobře na své cestě k opětnému vyvolání mnoha darů, které jste si přinesli na Zemi před mnoha eony let.

Každý z vás je středem svého vlastního vesmíru. Vy, jako spolutvůrce, vysíláte energii a záměr, které vytvářejí myšlenkové vzorce o určité frekvenci. Tyto vibrace frekvence vibrací jdou od vás jako Paprsky energie ve znaku nekonečna, vytvářejí vlny, které jsou odrazem vašich vědomých myšlenek, záměrů a akcí. Jak se učíte zůstat vystředěni ve svém srdci a zaměřeni na svou Duši, a přitom stále vyzařovat bezpodmínečnou lásku a vyvážené harmonické vibrační vzorce, váš svět a realita se postupně mění k lepšímu, protože fungujete jako mistr, který získal svou moc spolutvořit – pravý Andělský posel našeho Boha Otce/Matky a nejvyššího Stvořitele. Během těchto časů nejistoty a velké změny, pamatujte, mí milovaní bojovníci Světla, že není čeho se bát a tolik toho lze získat. Ciťte teplotu našeho svatého dechu na svých tvářích, vnímejte auru lásky, do které vás halíme. Jsme blízko: natáhněte se a dotkněte se nás. My vám odpovíme. Jste velmi významně milováni.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy


307 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida