AA Michael * HLEDÁNÍ MÍRU ZEVNITŘ *


*Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, říjen 2017 *

RONNA / SVATÝ PÍSAŘ

Milovaní mistři, je čas udělat inventuru toho, co si myslíte, a inventuru emocionální energie, kterou na vaší planetě během těchto dní plných konfliktu, vřavy a stresu vysíláte. Ředíte nebo pokrucujete harmonickou auru, kterou jste kolem sebe vytvořili, tím že si dovolíte nechat se chytit do zmatku mylných výtvorů a destrukce, který na planetě Zemi v této době probíhá? Jste pohrouženi do scénářů, které jsou vám stále znovu a znovu prezentovány prostřednictvím televize, rádia a novin? Dovolili jste si být znovu vtaženi zpátky do hustoty iluzorního negativního prostředí? Jestli je vaší odpovědí na kteroukoli z těchto otázek ano, živíte zmatené vibrace světové situace svou energií, místo toho abyste přidávali svou Lásku/své Světlo/svou Moc k Lásce/Světlu /Moci ostatních misionářů míru na světě. Budete stát na straně těch, jejichž největší touhou je přinášet mírumilovné řešení pro největší prospěch všech nebo se bez záměru slaďujete s těmi, kteří si přejí znovu obnovit oddělenost, utrpení a nadvládu?

Nemyslíme tím, že byste neměli být informováni o tom, co se ve světě děje, ale že nyní, více než kdy předtím, se musíte povznést nad to, co se objevuje, a připojit se k nám, pozorovatelům dění z vyššího úhlu pohledu, z úhlu pohledu, kde není správné a špatné cesty, jen různých stínů pravdy a různých motivů, kde žádná rasa, země nebo náboženství nejsou naprosto v právu, spravedliví a bez viny, ani nejsou naprosto špatní. Pamatujte, každý a každá duše na Zemi v sobě nese Jiskru Andělského. Musíte zůstat vystředěni, ponechat střed své bytosti ve svém srdci, naladěni na své Vyšší Já s vědomím inspirovaným Duchem, aby vaše akce a rozhodnutí byly vždy v souladu s Božským plánem. Pak, milovaní, budete stát v řadách spravedlivých, jejichž největší touhou je vrátit Zemi a lidstvo do opravdového stavu míru a vzájemného bytí v prostředí, kde jako nejvyšší vládce vládne náš Bůh Otec/Matka.

Ano, jsou zde bytosti, které souhlasily, že budou hrát roli „ďáblova advokáta“, kteří pro vás představují stranu stínů v té nejničivější podobě. Jiní zase pokrytecky tvrdí, že jen oni mají nejvyšší altruistické motivy, ale my vidíme a víme skryté motivy jejich rozhodnutí a akcí ve jménu míru a spravedlnosti. Hra duality se právě teď na Zemi odehrává ve své nejdramatičtější podobě a je na vás, jestli budete staženi do sestupné spirály masových karmických akcí, které nyní probíhají, nebo ne.

Mnohokrát jsme mluvili o zákonu příčiny a následku, protože na každou akci existuje reakce, která ústí v to, co známe jako negativní nebo pozitivní Karmu. Po mnoho věků jste vy, jako o-Svíce-nci, pilně pracovali na tom, abyste uvedli do rovnováhy svou osobní karmu, karmu předků a karmické vlivy rasy. To bylo hlavní rolí hry duality a polarity: navrátit se do rovnováhy a harmonie ve všech Stránkách své Bytosti. Tak co se stane teď, když po Zemi víří větry válek, konfliktů a ničení jako temný těžký mrak, dotýkající se všeho a všech? Záleží na tom, co cítíte a co si myslíte, drazí, co je ve vaší mysli a ve vašem srdci, jestli budete pevně stát ve Světle nebo přidávat negativní karmické myšlenkové formy, které jsou v každém jednotlivém okamžiku vytvářeny. Mnoho z vás obdivuhodně uspělo ve vyrovnávání svého Karmického lešení života, a dovolte nám nazvat to „Lešením Života“, kde je plusový a mínusový sloup a kde vyšším cílem je převrátit mínusy v plusy nebo pozitivní energetické vzorce.

Nyní vás nežádáme, abyste pasivně seděli stranou a nic nedělali. Jste žádáni, abyste vstali a bylo s vámi počítáno, neboť energie dynamické Životní Síly je nyní třeba jako nikdy předtím. Jste mocnější, než si dovedete představit, mí stateční přátelé; hrajete důležitou roli v dosahování mírového řešení velmi nestabilní situace. Energie, kterou vyzařujete ze svého srdce, má stejně tak velký vliv na výsledek tohoto velkého konfliktu, jako energie těch, kteří stojí v „předních liniích“. Vy jste také v předních liniích, tak říkajíce, protože máte schopnost vstoupit do čisté neprojevené látky Stvořitele a vytvarovat ji do mocných myšlenkových forem a akcí, které dokáží překonat jakoukoli nepřízeň osudu. Ony statečné Duše, které byly povolány na bitevní pole, bez ohledu na to, na které straně bojují, pokud to dělají s touhou po opravdové spravedlnosti pro všechny a se soucitem Ducha pro ostatní lidské bytosti, místo nenávisti, touhy po odplatě a zotročení a ovládání ostatních, pak fungují jako spravedliví válečníci, a Nebeské síly jsou s nimi.

Mnoho z vás ruší nebo mate, že používáme termín „Bojovníci Míru“ a „Bojovníci Světla“ nebo to, co může být vojenskou terminologií. Znovu, existuje mnoho různých interpretací různých stránek pravdy. Od doby pádu Země a lidstva do hustoty oddělenosti a bolesti, za vás a po vašem boku pilně bojujeme. Bojovali jsme proti stínům iluze a negativity vytvořeným různými druhy víry vědomí mas plnými strachu, viny a nehodnoty. Bojovali jsme, abychom vám pomohli znovu se spojit s vašim Božstvím, a vzpomenout si na to, jak jste ve skutečnosti velkolepí. Pilně jsme plnili příkazy a instrukce našeho Boha Otce/Matky, „Pomozte našim dětem vrátit se do Světla a znovu vyvolat své Božské Dědictví.“ Ano, po eony let se účastníme války mezi Světlem Stvořitele a stíny lidstva, ale našimi zbraněmi jsou láska, soucit, porozumění a podpora, jak překračujete údolí zoufalství a snažíte se zdolat vrcholy hor naděje a osvícení.

Když se k nám připojíte v našem úsilí přinést do světa stínu a srdcí lidstva Světlo; když budete pevní ve svých přesvědčeních, že správné nakonec zvítězí (vědouce, že jen náš Bůh Otec/Matka si je vědom úplného obrazu a toho, co je opravdu nejlepším výstupem); když dokážete udržet pocit míru a radosti uvnitř a vyzařovat šířící se lásku Stvořitele k CELÉMU lidstvu; pak jste opravdovými bojovníky našich Legií Světla.

Ti, kteří protestují, křičí a pochodují za mír, přidávají svou energii do hrnce zmatku.Nenabízejí řešení nebo nepodnikají pozitivní akce, ale stěžují si na akce ostatních a protestují proti nim, zatímco jedinou cestou, jak dosáhnout míru a harmonie je vyhlášení ne-činění. Není to další druh sezení u plotu nebo svědčení. Mnohokrát jsme vám řekli, že je čas ukončit „sezení na plotu“, je čas vyhlásit, které straně sloužíte, Světlu nebo stínu. Je čas vyhlásit buď to, že jste Poslem Světla, žhnoucí Jiskrou Andělskosti a spolutvůrcem lásky, radosti, hojnosti a harmonie nebo jste lidskou bytostí, která je ochotná jít jednoduchou cestou následování diktátu ostatních a tím na čas odložit stranou své Božské Rodné právo.

„Mír“ je slovo, které se často v těchto nepokojných dobách používá, a může být mnoha způsoby přerušen. Vy používáte termín „pokoj mysli“, který znamená mít pokojný, tichý stav mysli, prostý neharmonických myšlenek, nesvárů nebo mentálních konfliktů. Mír může znamenat vzájemnou shodu mezi dvěma lidmi, v rodině, ve skupině, mezi sousedy, ve městě nebo v národě, které věří všichni zúčastnění, a která přináší pokojnou, mírumilovnou a bezpečnou atmosféru i zákonný pořádek. Také může znamenat smlouvu nebo dohodu předejít nebo zamezit konfliktu mezi dvěma nesouhlasnými skupinami. Mohou vás nazývat tvůrcem míru nebo pacifistou, protože tíhnete k mírumilovnému prostředí nebo se ho snažíte propagovat. Můžete „hledat mír“ nebo se snažit „udržet mír“ akcemi vedoucími ke smíru nebo utišovat neshody kompromisy. Mír je konečným výsledkem dosažení harmonie a rovnováhy v každé situaci. Míru nikdy nelze dosáhnout emocemi nebo myslí ega, ale vyššími vibračními energiemi Ducha, které se vždy snaží o nejvyšší nejlepší výsledek pro VŠECHNY zúčastněné. Ve vašem světě duality a polarity je optimálním cílem snažit se o harmonii a rovnováhu všech věcí, ale tato harmonie musí začínat uvnitř. Musí vykvést ve vašem srdci, jak dovolíte Duchu sestoupit a znovu ovládnout vaši fyzickou loďku. Pak začnete vidět očima přes filtr lásky a poslouchat ušima naladěnýma soucitem. Budete vědět, že všechno, co jste kdy požadovali je vaše, protože jste o to žádali, a nikdy si nebudete si chtít vzít to, co patří jiným.

Vždy usilujete o řešení vítěz/vítěz, a víte, že když jeden ztrácí, každý ztrácí. Stáváte se šampióny Světla a kráčíte měkce, ale odvážně, když nesete žhnoucí éterický meč Boží vůle, cti, pravdy a spravedlnosti. Potvrzujete, afirmujete, to, co je vaší pravdou a stále svou pravdu žijete, s integritou (myšlenek, slov a činů) a skromností, učíte příkladem a necháte všem ostatním to samé právo. Nejdříve musíte hledat mír zevnitř, milovaní, a když najdete, co hledáte, budete vyzařovat auru míru ven do světa, kde se k ní připojí mírumilovná a harmonická aura ostatních a posílí ji.

Společně a v síle můžete překonat nepřízeň osudu a vytvořit a vylepšit buňky/oblasti Světla, které stavíte na Zemi, stejně jako v Páté Dimenzi. A když tyto myšlenkové formy Světla dosáhnou určité úrovně zvětšení, začnou se zázračně projevovat na Zemské rovině. Mnoho vašich vizí se blíží k tomuto bodu a zdánlivě bez úsilí se zhmotní. Byly provedeny poslední úpravy a přípravy jsou téměř dokončené, statečná srdce, teď sledujte zázračné výsledky vašeho stálého úsilí.

Lidská nelidskost jednoho ke druhému je od pádu do hustoty pokračujícím nekončícím procesem. Velmi zřídka bylo konečným výstupem konfliktu mírumilovné spolubytí. Podtrhujícím záměrem bylo nejčastěji dobýt, zmocnit se a donutit ostatní, aby se podrobili, aniž by bylo vzato v úvahu dobré žití chycených uprostřed nebo donucených bojovat.

Mnohokrát jsme vysvětlovali, jak se rozšiřuje propast mezi Světlem a stíny, téměř jako by svět naplněný vibračními vzorci Světla překrýval svět iluze a stínů Třetí/Čtvrté dimenze. Tato podmínka se utváří každým dnem dramatičtěji. Je nutné, abyste zůstali ostražití, vystředění ve svém srdci a inspirovaní Duchem v každém jednotlivém okamžiku. Musíte se naučit nastavit energetické hranice a stále posilovat štít nebo sloup ochranného Světla Stvořitele. Musíte naslouchat šeptání svého srdce, protože tam vaši andělští průvodci a učitelé nechají poklady moudrosti, abyste k nim měli přístup a mohli je používat.

Jděte dovnitř, mí věrní společníci, a vzpomeňte si, jak jsme před mnoha eony let spolu létali vesmírem, vytvářeli nové galaxie, světy a civilizace přesahující vaše nejdivočejší sny. Vzpomínáte si, jak jste měli k dispozici veškerou Božskou látku Stvoření a jediné, co jste museli dělat, bylo natáhnout se svou myslí a zformovat ji do formy? Pamatujete si, jak jediné, co jste museli dělat, bylo něco si představit a ono se to zázračně před vámi objevilo?Snažte se si vzpomenout na oněch mnoho forem, které jste na sebe vzali, některé lidské, ale také mnoho jiných forem, s různým uspořádáním, texturou a vlastnostmi, ale všechny byly v očích našeho Boha Otce/Matky nádherné a dokonalé. Je důležité, abyste si vzpomněli, že jste zažili každou Základní Rasu, která kdy Zemi obývala – tj. Že jste měli každou barvu pleti, zrodili jste vlastnosti každé Rasy, která je nyní vtělena na vaší planetě. Říkáme vám, že jste Bytost mnoha stránek, která zažila všechna bohatství a veškerou různorodost, které tato Země, tato sluneční soustava, galaxie a vesmír mohou nabídnout. Tak jak můžete odsuzovat své bratry a sestry, protože v tomto životě mají jinou barvu pleti než vy, protože mají jiné zvyky, druhy víry, jinak konají bohoslužby nebo nazývají svého Boha jiným jménem? Bylo řečeno, ale stojí za to to znovu a znovu opakovat: „KDYŽ TAK ČINÍTE, JEN ODSUZUJETE SAMI SEBE!“

Pamatujte milovaní, během těchto časů velké změny můžete něco změnit. Vyzařujte svou Lásku/Světlo, aby je všichni viděli. Dovolte nám, abychom vám pomohli naplnit vaše pozemské poslání a pečovali o vás svojí láskou. Společné zvítězíme (vytvoříme převahu).

JÁ JSEM Archanděl Michael.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy


170 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida