Kryon – Rekalibrace lidí


Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, březen 2017

Milí přátelé,

moje malá zimní pauza skončila. Těším se na další semináře, samozřejmě i na každoměsíční poselství a články do časopisů. Ráda se ponořuji do hlubin Zdroje všeho bytí a otevírám inspiracím a informacím. Svou přestávku využívám k tomu, abych úplně vypnula a oprostila se od podnětů vnějšího světa. Mou představou bylo zkusit nedělat vůbec nic. Není to však tak jednoduché, protože je pořád co dělat. Například uklidit si v kanceláři, roztřídit dokumenty, vytřídit si šatník nebo si udělat pořádek ve sklepě. Ale vlastně to zas nejsou tak důležité věci, že? Ovšem, že jsou, ale dají se udělat někdy jindy. Ale najít čas pro denní snění nebo ponoření se do božského ticha? Ano, prostě jen tak sedět a nic nedělat. Pak je ovšem třeba brzdit všechny ty myšlenky a impulsy, které člověku říkají: Měl bys …

Prostě nedělat nic, vůbec nic. Zavřít oči a snít, představovat si, co všechno by člověk mohl dělat – aha, a už jsme opět u nějaké činnosti. Ne, já nechci dělat nic, vůbec nic. Jednou to pochopí i rozum a ego. Nic nedělat, vůbec nic. A pak přijde vytoužený klid. Je to jako vypnout vypínač, pokud se tomu člověk věnuje častěji, jde to rychleji. U mě to nejlépe funguje, když se napojím na duchovní svět. Ne, abychom komunikovali, ale abych rychleji vypnula vypínač a ponořila se do ticha a klidu.

Právě v tomto okamžiku vnímám před sebou Kryonovu tvář. Hledí na mě laskavě, jemně se usmívá a sděluje mi: „Krok do ticha je jako otevřít dvířka. To si člověk dokáže v nitru docela dobře představit. Postaví se před dvířka a ví, že za nimi je ticho, klid, hluboké božské pole Všeho, co je. Člověk ta dvířka otevře a vstoupí. Prostě jen tak, určitě se to podaří. Umožňuje to vysoká energie z centra galaxie, která k vám bude v roce 2017 ještě víc proudit.“ Tak to prostě zkoušejme. Tím obelstíme naši osobnost, naše ego a nízko vibrující rozum, který tak rád všechno řídí.

Přeji vám při tom hodně úspěchu a krásný březen

Barbara Bessen

Zdravím vás, milí přátelé, já jsem Kryon z Magnetické služby. Ano, jsem stále tady, navzdory všemu neklidu. Jsem nehynoucí, nepomíjející, stejně jako ty. A jsem pořád ve službě lidstva – různým způsobem, který nemusí být vždy hned rozpoznatelný, dokonce ani těmi, kteří jsou dobře duchovně napojeni. Dalo by se také říct: Má veřejná vystoupení se změnila v tišší službu. Jsem viditelný a rozpoznatelný pro ty, kteří nadále vkládají svou důvěru do poselství a energie Kryona. Existují lidé, kteří se ke mně připojili, když jsem se stal známým, se zájmem naslouchali mým informacím a pak se zas stáhli, aby zkoušeli jinde něco jiného a nového. Je to v přirozenosti člověka, který žije silnou nohou v dualitě. Pořád hledá něco nového, co jej uspokojí a nasytí. Mnozí hledají a hledají pořád dál. Jednou si však člověk uvědomí, že toto hledání je nekonečné. Existuje tolik nauk, vědění a poznatků, jimiž se člověk může zaobírat – je to nekonečné. A kdo hledá, nachází. Ale najde přitom i sám sebe? Jednou určitě, protože každý z vás jednou dojde domů. Co je však třeba dělat teď, aby člověk nalezl sám sebe? Není toho třeba moc. Přinejmenším v současné době už není zapotřebí vynakládat obrovské množství energie a času, aby se člověk dokázal ponořit do své vnitřní říše. Stačí k tomu jen čistý záměr a udělat si čas na to, být sám se sebou.

To je však dnes to nejobtížnější. Kdo má dnes čas? A kdo má čas pro sebe? Samozřejmě vždy existují lidé, kteří si čas udělají. Trend západního světa směřuje k tomu, udělat si čas na (zdravé) jídlo, vypnout telefon a mnoho dalšího. To je první krok, ale pak to pokračuje dál. Dokážeš si denně udělat hodinku času jen sám pro sebe? Nastal čas si tuto hodinku dopřát.

Podívejme se teď do vnějšího světa. Ne, nechci mluvit o americkém prezidentovi. K němu sdělím jen to, že není tím, kdo dosáhne skutečných změn, avšak posune vědomí lidí. Až jeho následník bude moct zavést růst a mír pro lidi. Naším tématem teď je energie z centra bytí, která stále víc proudí na Zem a umožňuje to, co bylo vizí kosmického Tvořivého zdroje: skutečnou transformaci lidí. A ta nezačíná nějakou změnou ve vnějším světě. Je hezké, když se lidé z celého srdce angažují za humánní záležitosti. Ale je třeba při tom nezapomenout soustřeďovat pozornost na své nitro. Tato pozornost je spojením k božské instanci této planety a této sluneční soustavy. Rád bych vám znovu ukázal kosmický žebřík bytí. Mnozí mystikové a východní mudrci to dělají svým způsobem, často poněkud komplikovaně.

Avšak koneckonců je to lidským rozumem snadno rozpoznatelné. Nejvyšší bytí Všeho, co je, se chce zakoušet a promítá své bytí do vnějšího světa. Tvoří něco, co jej reprezentuje a vyjadřuje sílu a moc jeho bytí. Nazvěme to tvořením tvořitelského boha/bohyně tohoto universa. Vyjadřuji se teď záměrně velmi jednoduše. Tato instance vytvořila uvnitř pole, které vzniklo díky původní myšlence, galaxie, sluneční soustavy i další tvůrčí božstvo, které se staralo o dílo a dál pokračovalo v tvoření a tvoří dodnes. Proto je tento systém jako žebřík. Nejnižší stupeň momentálně reprezentuješ ty. Směrem „vzhůru“ nebo dovnitř by dalším stupněm bylo tvé vyšší já, které se rozdělilo, a tebe a další části svého bytí vložilo do lidského těla, aby zakusilo fyzické zkušenosti. Takže se stále nacházíš v poli Tvůrce tohoto universa. Všechno, co tento Bůh dělá, působí na všechno, co on/ona svým vědomím stvořil/a a co obsahuje ve svém vědomí. Země je planetou s mimořádným statutem na okraji této galaxie a je zvláštní tím, že tady je dualita nejsilnější a bytosti zde mohou získávat zkušenosti jak ve světě temnoty, tak světla. Nyní je lidstvo pozvednuto na vyšší vibrační úroveň se všemi planetami této sluneční soustavy. Přirozeně to má vliv na veškeré stvoření tohoto universa se všemi jeho soustavami, paralelními světy a dimenzemi. Nic se neděje jen samo pro sebe.

Neříkám ti asi nic nového, jsem si však jist, že je dobré, aby ses znovu ponořil/a do představy, jak velkou změnou a transformací procházíte. Proto v sobě hodně lidí pociťuje hlubokou nejistotu, která je spojena s původními strachy, obavami a z toho také vyplývajícími symptomy nemocí. Je důležité vnímat sám sebe jako kotvu, rozpoznávat se jako vyšší já a s touto silou vést svůj život na Zemi tak, aby člověk nemusel žít v silné dualitě. Neber vnější dění za „jedinou“ pravdu. Existuje tolik pravd ve shonu a ruchu duality. A každý člověk si navíc vytváří svou pravdu pro sebe.

Najdi si hodinku za den – víc by bylo ještě lepší – kterou využiješ jen sám pro sebe, své skutečné bytí, své vyšší já a dovol mu utvářet tvůj život. Má vyšší přehled o všem, vždy si ví rady. Může ti také sdělit, proč jsi nemocný, proč už svou práci nevnímáš jako pro sebe správnou, proč na tvém kontě nejsou peníze, které staré vzorce chování vyvolávají to či ono v tvém životě. Dřív člověk podstupoval dlouhodobé terapie, podnikal niterné návraty, aby se pochopil, proč, co a jak v tomto životě funguje nebo nefunguje. V současném silném vibračním potenciálu Země je Duch tak blízko, jako nikdy dřív. Vezmi si tuto sílu, která přichází z centrálního slunce přes slunce v této galaxii jako katalyzátor, jako odrazový můstek k propuštění všeho starého a překonaného, co už nepotřebuješ. Saint Germain to krásně a jasně popsal jako turbo cestu. Není třeba nic dělat, stačí se soustředit na vlastní světlo, na své vyšší já. A kdo se vnoří přímo do pole prázdnoty, může postoupit o nejbližší vyšší stupínek (zpětného) vývoje, odváží se otevřít další dveře a vnoří se do prázdnoty. Do ženského mystéria stvoření, toho pole, v němž je potenciál pro všechno bez tvarů, jen jako myšlenka. Je otevřené pro každého, kdo je připraven vydat se na tuto cestu domů.

Existuje toho tolik ke vnímání, vidění vnitřním zrakem, pociťování posvátným vyšším srdcem. Jen tohle je třeba dělat. Nejde vždy o duchovní telepatickou komunikaci, to vás mnohé vzrušuje a já tomu plně rozumím. Nejde tedy ani o řešení pro pozemský život v politice a hospodářství. Jde o poznání, kým jsi. A tento poznatek nelze vidět na pozemské, fyzické, dualistické platformě. Musíš se ponořit do svého nitra. Nemáš čas? Nebo máš strach nastoupit cestu do vlastního mystéria? Pokud budeš opravdu chtít, cesta je volná.

V tomto životě, v této mimořádné době, jde přirozeně o to vnášet lásku do vnějšího světa. S láskou Všeho, co je, to jde snáz. To zvláštní na tom je, že s vnitřním světlem, které jsi rozzářil v tichých hodinkách odhalování vlastního nitra, se vnější svět dá projasnit. Je to jako osvícení při čištění zeleniny nebo praní prádla. Vnášíš světlo z nitra do vnějšího světa. A to úžasné na tom je, že toto vnitřní světlo vždy ví, co kdy a kde je třeba udělat. Tvůj rozum to nemusí organizovat. To vše pak bude vnášet do tvého každodenního života stále víc klidu. Zaznamenáš, že tvé myšlenky ustupují. Do popředí se dostane něco jiného a převezme všechno, co utváří tvůj každodenní život. Prostě bude jednat mimo dualistické posuzování.

Tak to je. Nyní se můžeš hned nebo později usebrat do svého nitra. Možná se ještě jednou ponoříš do těchto slov, abys vnímal přísun energie, a navštívíš sám sebe. Ať už to budeš chtít dělat jakkoli, experimentuj. Přeji ti při tom hodně radosti. A pokud v hloubi svého srdce toužíš vylepšit svět, tak je to fajn, pak máš teď božskou rozhodnost ve svém zavazadle, která ti umožňuje posouvat se rychle vpřed – ne však podle pravidel ega. Protože božské světlo má moudrý pohled, který sídlí mimo čas a prostor.

S hlubokou láskou a sounáležitostí

Kryon

Poselství přijala Barbara Bessen v březnu 2017. Článek je k volnému, nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2017/03/internet-channeling-märz-2017.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.


25 zobrazení
Pro Samayu Kefalí vytvořila s hlubokou úctou a láskou Michaela Parida